моторины хийн машиныг үйлдвэрлэхэд зориулж үйлдвэрлэсэн