үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчид нь цахиурын цахиурын эквивалог